Algemene voorwaarden

De kleine lettertjes van Elevate Your Kiz
 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Dansschool Elevate Your Kiz, hierna ook te noemen: de dansschool.
 • De privacyverklaring vormt onderdeel van onze Algemene Voorwaarden.
Achtergrondinformatie
 1. Dansschool, EYK, Elevate Your Kiz: de organisatie met volledige rechtsbevoegdheid welke onder nummer KvK 84723483 is ingeschreven in het handelsregister.
 2. Reguliere les, cursus: de wekelijkse lessen die dansschool Elevate Your Kiz aanbiedt, deze vallen binnen een cursusperiode.
 3. Cursusperiode: de reguliere lessen die gepaard een reeks vormen en waarover maandelijks cursusgeld verschuldigd is.
 4. Levelcheck: Het toetsen van het dansniveau van de ingeschrevene t.b.v. de cursus Kizomba/ Urban Kiz. Hierbij krijgt de ingeschrevene van de dansdocent te horen wat zijn/haar niveau is waarvoor de ingeschrevene op de wachtlijst wordt geplaatst/ kan inschrijven voor de lessen.
 5. Ingeschrevene: De natuurlijke persoon die zich heeft ingeschreven voor de lessen bij Elevate Your Kiz. De persoon is nog geen student.
 6. Cursist, leerling, (actieve) student: De natuurlijke persoon die een les-overeenkomst of andere overeenkomst inhoudende onderricht of coaching op het gebied van dansante vorming en/of lichaamsbeheersing met Elevate Your Kiz heeft gesloten op basis van inschrijving en vanuit Elevate Your Kiz akkoord heeft ontvangen om deel te nemen aan de lessen en heeft, indien van toepassing, een levelcheck gehad. Hierna te noemen cursist.
 7. Schriftelijk aanschrijven: kan zowel per mail op info@elevateyourkiz.com of per Whatsapp op +31628930259.
Inschrijvingen
 1. Wijze van inschrijven
  Inschrijving vindt plaats door de inschrijving voor een cursus via onze website. Bij bevestiging van de online inschrijving gaat de ingeschrevene tevens akkoord met deze algemene voorwaarden en met de inschrijfvoorwaarden. Mocht men op een andere manier willen inschrijven, dan kan men contact  opnemen via info@elevateyourkiz.com
 2. Inschrijfperiode
  Inschrijving dient te geschieden voor aanvang van het nieuwe cursusperiode. Tussentijdse inschrijving (door de cursusperiode heen) is mogelijk onder het voorbehoud dat er plaatsingsmogelijkheid is, zulks ter beoordeling van de Dansschool Elevate Your Kiz.
 3. Levelcheck
  De inschrijving voor de reguliere lessen van Kizomba/ Urban Kiz is pas compleet nádat er een level check bij één van de docenten is uitgevoerd. Zonder level check kan deelname aan lessen niet plaatsvinden.
 4. Wachtlijst
  Na inschrijving komt de ingeschrevene automatisch op de wachtlijst. De ingeschrevene krijgt bericht van de dansschool Elevate Your Kiz zodra er een plaatsingsmogelijkheid voor een betreffende cursusperiode is.  De ingeschrevene krijgt op volgorde van zijn/haar plaats op de wachtlijst bericht over plaatsingsmogelijkheid voor deelname voor een cursus.
  Plaatsing geschiedt in volgorde van inschrijvingsdatum.
 5. Betalingsverplichting
  Na inschrijving, (een levelcheck) én kennisgeving over de plaatsingsmogelijkheid voor een cursus, is de cursist het volledige cursusgeld verschuldigd en is een lesovereenkomst van kracht. De betaling van het cursusgeld dient uiterlijk 1 werkdag voor de aanvang van de eerste les van de cursusperiode te geschieden via bankbetaling, tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn of wijze van betaling met de cursist is overeengekomen.
 6. Administratiekosten
  Indien de betaling niet op tijd (c.q. 1 werkdag vooraf de start van de 1e les van de desbetreffende lesmaand) op de rekening van Elevate Your Kiz is ontvangen, vervallen alle eventuele kortingen en wordt er € 15,- administratiekosten gerekend.
 7. Doorlopend abonnement
  Bestaande leden uit de voorgaande cursusperiode worden automatisch ingeschreven voor de cursus periodes die hierna volgen, tenzij er een opzegging heeft plaatsgevonden er is hierbij sprake van een doorlopend maandelijks abonnement. Hierbij zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
Betalingen
 1. Betalingsverplichting
  Bij inschrijving en plaatsing is men een lesovereenkomst aangegaan en daarmee is men verplicht tot betaling van het gehele cursusgeld. Ongeacht het wel of niet gebruiken van de lessen van Dansschool Elevate Your Kiz blijft de student verplicht het cursusgeld te voldoen. De mate van aanwezigheid staat los van de betalingsverplichting.
 2. Betalingswijze
  Betalingen kunnen geschieden door middel van iDEAL of bankoverschrijving.
 3. Toepassing Algemene Voorwaarden en Privacyreglement
  Indien er een betaling voor een cursusperiode heeft plaatsgevonden, dan gelden automatisch de algemene voorwaarden en privacyreglement van de Dansschool Elevate Your Kiz.
 4. Factuur
  Indien er wordt verzocht om te betalen naar aanleiding van een factuur, wordt er € 10,- administratiekosten in rekening gebracht. Het volledige bedrag dient, los van de ontvangst van de factuur, voor aanvang van de cursus/bootcamp door ons te zijn ontvangen. Bij te late betaling geldt er een extra bedrag van € 15,- aan administratiekosten.
 5. Overmacht
  De dansschool mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmacht situaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan onvoldoende studenten, langdurig ziekte, etc. In geval van annulering door Elevate Your Kiz heeft de student recht op terugbetaling van het volledige lesgeld minus de eventueel reeds gevolgde lessen van die cursus.
Herinneringskosten
 1. Bij het niet voldoen aan de betaling voor aanvang van de 1e les, wordt de vordering na 28 dagen -ingaande de 1e lesdag- overgedragen ter incasso. De student ontvangt de 1e herinnering uiterlijk na 7 dagen, de 2e herinnering na 14 dagen en een sommatie na 21 dagen. Het lesgeld over de lopende periode is nadien direct opeisbaar verhoogd met eventuele buitengerechtelijke- en/of gerechtelijke kosten, administratiekosten, rente per achterstallige cursusperiode die verbonden is aan de inning. De herinneringen worden schriftelijk meegedeeld.
Uitschrijvingen en opzeggingen
 1. Cursussen
  Een cursusperiode eindigt nadat de serie lessen waaruit de cursus bestaat is geëindigd. Indien een cursus tussentijds wordt beëindigd door de student dan blijft het volledige bedrag voor de cursusperiode waarvoor is ingeschreven verschuldigd.
 2. Abonnementen
  Bij de inschrijving voor een cursusperiode wordt er een abonnement aangegaan voor onbepaalde tijd. Hierbij loopt een abonnement (c.q.) inschrijving voor een cursusperiode automatisch door naar de volgende cursusperiode, tenzij een student anders aangeeft. Wel kan een inschrijving voor de cursusperiode maandelijks worden opgezegd. In verband met het te behandelen lesprogramma en de bezetting man/vrouw, geldt het dringende verzoek om een abonnement alleen te beëindigen per einde cursusperiode. Een opzegging van de inschrijving van de lessen dient voor de start van de nieuwe cursusperiode, schriftelijk te zijn gecommuniceerd.
 3. Tussentijdse vakanties – pauze periode
  Het is voor een student mogelijk om één cursusperiode te missen vanwege vakantie of pauze -in de maanden juli, augustus en december- indien dit vooraf schriftelijk is aangegeven. Indien de vakantie/ pauze vanuit Elevate Your Kiz, schriftelijk is goedgekeurd, is er over de lessen geen lesgeld verschuldigd.
  Indien de afwezigheid van de cursist langer duurt dan één cursusperiode, komt het maandelijkse abonnement van de student automatisch te vervallen en dient deze persoon zich opnieuw aan te melden om een cursus te kunnen bijwonen.
  Hierbij gaat het aanmeldproces automatisch opnieuw van start en komt de ingeschrevene onderaan op de wachtlijst. In dit geval zal de ingeschrevene geïnformeerd worden zodra er een plek beschikbaar is in de les en kan hij/zij deelnemen in dezelfde cursus waar men voorheen zat, zonder dat er een levelcheck noodzakelijk is. Wilt een student zich echter inschrijven voor een ander niveau, dan dient er wel een levelcheck gedaan te worden.
  Het is (als de balans het toelaat) mogelijk om alsnog losse lessen te nemen in die pauzeperiode, mits de verhouding het toelaat. Wel is jouw maandelijks abonnement dan beëindigd, wat betekent dat je je alsnog opnieuw dient in te schrijven voor de daaropvolgende maand en bij een plaatsingsmogelijkheid kunt deelnemen aan de lessen.
Gemiste lessen
 1. Afzeggen bij verhindering
  Cursisten worden verzocht zich tijdig af te melden indien zij verhinderd zijn een les te volgen. Afzegging door de cursist geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgeld of ontbinding van de les-overeenkomst.
 2. Inhalen
  Een gemiste les kan niet worden ingehaald tenzij het lesrooster twee dezelfde lessen in eenzelfde week kent.
 3. Een gemiste les kan, indien mogelijk, alleen worden ingehaald indien dit uiterlijk om 14.00 uur op de dag waarop de les wordt gemist, schriftelijk wordt doorgegeven aan de administratie van Dansschool Elevate Your Kiz en zij hierop akkoord hebben verleend.
 4. Gemiste lessen kunnen niet worden omgezet in een financieel tegoed, terugbetaling, noch kunnen gemiste lessen worden overgeheveld naar een volgende of een andere lesperiode.
Annuleren
 1. Annuleringstermijn
  Een cursus, workshop of bootcamp kan zonder kosten binnen 14 dagen na inschrijving worden geannuleerd, tot uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de cursus of bootcamp. Bij annulering na 14 dagen na inschrijving of binnen 3 dagen voor aanvang van de cursus, workshop of bootcamp wordt € 20,- annuleringskosten in rekening gebracht. Er dient in dit geval tevens aan de volledige betalingsverplichting voldaan te worden.
 2. Schriftelijk aanschrijven
  De annulering kan schriftelijk (per e-mail of via WhatsApp) worden doorgegeven. Deze vorm van annuleren is alleen geldig indien er een lees- of ontvangstbevestiging van Dansschool Elevate Your Kiz is ontvangen.
 3. Annulering vanuit Elevate Your Kiz
  Indien een cursus, bootcamp of een andere activiteit vanuit Dansschool Elevate Your Kiz wordt geannuleerd zal deze activiteit terstond van de website, waarop melding wordt gemaakt van deze activiteit, worden verwijderd. Ook zullen de ingeschrevenen en studenten, die zich hebben aangemeld voor deze activiteit, hierover per e-mail worden geïnformeerd.
 4. Kosten verhalen
  Dansschool Elevate Your Kiz is niet aansprakelijk voor het eventueel niet (tijdig) ontvangen en/of lezen van deze e-mail door de studenten. Eventueel gemaakte kosten, in verband met de activiteit waarvoor is aangemeld, kunnen niet worden verhaald op Dansschool Elevate Your Kiz.
Klachten
 1. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd bij de dansschoolhouder ingediend te worden.
  De dansschoolhouder maakt binnen 14 dagen na het indienen van de klacht zijn standpunt hierover, eveneens schriftelijk en gemotiveerd, kenbaar aan de klager.
De lessen
 1. Informatie over de lessen
  Bij inschrijving dient de ingeschrevene op de hoogte te worden gesteld van:

  * de globale inhoud van de lessen
  * het aantal lessen
  * de tijdsduur van een les
  * de lestijden
  * de aanvang van de lessen
  * de frequentie van de lessen
  * eventuele overige verplichtingen
  Deze informatie worden kenbaar gemaakt via de website www.elevateyourkiz.com
 2. Docenten
  De lessen worden gegeven door/onder verantwoordelijkheid van een daartoe gekwalificeerde leraar/lerares die naar beste weten en kunnen de lessen verzorgt.
 3. Letsel
  Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De (directie van) de dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool.
 4. Garderobe
  Het gebruik van onder meer de garderobe is geheel op eigen risico, verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.
 5. Beeld- en geluid
  Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de dansschool is niet toegestaan, tenzij de op dat moment aanwezigen docenten toestemming hiervoor verlenen. Dit beeld- en geluidmateriaal waarvoor toestemming is verleend, mag enkel gedeeld worden met de op dat moment, actieve studenten van Elevate Your Kiz. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
 6. Delen met derden
  Het delen van beeld (foto, film, video, tape, etc.) met derden (niet studenten van EYK) is ten strengste verboden en kan leiden tot sancties in de vorm van een geldboete gebaseerd op de waarde van de les- en bedrijfsinformatie die op dat moment is uitgelekt.
 7. Lesuitval
  Indien lessen uitvallen wegens ziekte van een docent  of een andere reden welke is opgekomen van de zijde van de Dansschool Elevate Your Kiz dan zal de Dansschool Elevate Your Kiz zich inspannen om een vervangende les worden aan te bieden. Het niet gebruik maken van deze vervangende les door de cursist geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgeld.
 8. Doorstromen naar een volgend lesniveau
  Je stroomt niet automatisch na één cursusperiode door naar het volgende niveau. Je zult op aangeven van de docent doorstromen naar het volgende niveau op het moment dat je alle materie van de cursus voldoende beheerst.
Feestdagen/ Vakanties
 1. Lessen worden het hele jaar doorgegeven, behalve op nationale feestdagen. Tenzij anders is aangegeven.
 2. Dansschool Elevate Your Kiz behoudt zich het recht voor 6 weken of meer per jaar te sluiten.
Gedragsregels
 1. Opvolgen aanwijzigen
  Cursisten en opdrachtgevers zijn tijdens cursussen, lessen, bootcamps, socials of andere activiteiten van de Dansschool Elevate Your Kiz gehouden om de aanwijzingen van de leiding of het personeel van de Dansschool Elevate Your Kiz op te volgen. Schade aan eigendommen van de Dansschool Elevate Your Kiz  of derden dan wel letselschade opgelopen door personen die het gevolg is van het niet opvolgen van aanwijzingen van leiding of personeel, komt voor rekening van degene die de aanwijzingen niet heeft opgevolgd en als gevolg waarvan de schade is ontstaan.
 2. Ontzegging tot toegang tot de lessen
  Indien een cursist zich naar het oordeel van de leiding van de Dansschool Elevate Your Kiz zodanig gedraagt dat dit gedrag gevaar oplevert of de orde in de lessen verstoort dan kan de docent de cursist  de toegang tot de lessen en/of de lokalen/pand ontzeggen. Een dergelijke maatregel geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgeld of ontbinding van de les overeenkomst.
 3. Wangedrag
  Elevate Your Kiz heeft het recht om diegene die zich schuldig maken aan wangedrag, de huisregels niet naleven of de naam van de dansschool in diskrediet brengen de toegang te weigeren. Onder wangedrag wordt onder andere verstaan, extreme of uitdagende kleding, onfatsoenlijk taalgebruik, ongepast & agressief taalgebruik, ongepast fysiek gedrag, discriminatie, seksuele intimidatie, vervuilen van de accommodatie en of omgeving. Leden dienen zich correct te gedragen tegenover personeel en andere leden in de dansschool. Aanwijzingen van het personeel dienen direct te worden opgevolgd. 
 4. Sancties
  Elevate Your Kiz behoudt zich het recht voor bij overtreding van het bovenstaande, het lid sancties op te leggen of eenzijdig te royeren, zonder enig recht op restitutie van reeds betaalde lesgelden.
 5. Bijwonen van lessen door externen
  Het is niet toegestaan dat de lessen worden bijgewoond door anderen dan de cursisten zelf. De Dansschool Elevate Your Kiz heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.
 6. Toegang tot het pand en lesruimte
  Het pand en daarmee de lesruimten/ lokalen, mogen de lestijden om niet door studenten gebruikt/betreden worden, tenzij zij vooraf schriftelijk akkoord hebben van Elevate Your Kiz.
Intellectuele eigendom (auteursrecht)
 1. Rechten op door de Dansschool Elevate Your Kiz ontwikkelde (les-)methoden, choreografieën en andere inhoudelijke of artistieke producten komen toe aan de Dansschool Elevate Your Kiz.
Wijzigingen
 1. Mogelijke wijzigingen
  Elevate Your Kiz behoudt zich het recht voor om het aantal ingeschrevenen en deelnemers per les te beperken en de openingstijden, het lesrooster en de tarieven te wijzigen.

  De cursist wordt hiervan minimaal 30 dagen voordat de prijswijziging of nieuwe lesrooster ingaat, schriftelijk in kennis gesteld.
 2. Overige wijzigingen
  Elevate Your Kiz
  behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden alsmede de Huisregels en overige bepalingen eenzijdig te wijzigen, mits deze wijzigingen redelijk zijn. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. De cursist zal te allen tijde geïnformeerd worden over grote inhoudelijke wijzigingen.Bij elke aanpassing komen de voorgaande reglementen te vervallen.
Slotbepaling

Dit zijn de algemene voorwaarden ingaande maart 2023. De voorwaarden van voorgaande jaren komen hierbij te vervallen. Bij inschrijving gaat de cursist en lesgeldplichtige akkoord met al deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van de Dansschool Elevate Your Kiz. Geschillen tussen partijen worden beheerst door het Nederlandse recht en worden uitsluitend van de toepasselijke competentieregels gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement te ’s-Gravenhage.